“สคช. พร้อมรุกตลาดผู้ประกอบการ SME ต่อยอดสู่มืออาชีพ”

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ   ได้หารือกับ คุณณรินณ์ทิพย์ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถึงการดำเนินการร่วมกันเพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการในสาขาอาชีพต่างๆ ด้วยกลไกระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ให้สามารถมีอาชีพ สร้างกิจการ ขยายสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เช่น การเป็นองค์กรรับรอง สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมภาพยนต์ และสาขาวิชาชีพการจัดการประชุม พร้อมทั้งมีแนวทางการร่วมมือกับ สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย ในการสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพที่เป็นกลุ่มแฟรนไชส์ในธุรกิจต่างๆ เช่น กลุ่มอาหาร กลุ่มสปาและความงาม กลุ่มช่าง กลุ่มจัดดอกไม้และตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นต้น พร้อมพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนให้สามารถสร้างสินค้า OTOP เกรดพรีเมี่ยมส่งจำหน่ายบนเครื่องบินของสายการบินไทย และจำหน่ายไปยังทั่วโลก เพื่อสร้างชุมชนมืออาชีพที่ยั่งยืนได้

 

ทั้งนี้ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ให้สัมภาษณ์รายการ SME Smart Service … ทางช่อง True 49 โดย ดร.นพดล ได้ให้สัมภาษณ์ถึงภารกิจสำคัญของสถาบันฯ ที่พัฒนาและขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ  เป็นการยกระดับและเพิ่มขึดความสามารถ สร้างผู้ประกอบอาชีพพัฒนาสู่ความเป็นผู้ประกอบการรายย่อย (From Professional to SME) สร้างเศรษฐกิจขนาดย่อมให้เข้มแข็ง

 

โดยสถาบันฯ ได้มีมาตรฐานอาชีพที่จัดทำขึ้นกว่า 800 อาชีพ ที่พร้อมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ พร้อมต่อยอดเติมทุนกับสถาบันทางการเงิน ทั้งยังมี  Application “ปักหมุดมืออาชีพ” อีกด้วย