สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน

  

ในระยะตลอด 3 ปีที่ผ่านมา สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยบริหารงานโดย บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด  ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และกองทุน มากกว่า 50 หน่วยงาน  อาทิเช่น

  • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • การเคหะแห่งชาติ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน
  • องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 

  

สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย จัดงานอบรมพัฒนาอาชีพให้กับคนชุมชน ลูกค้า และสมาชิกขององค์กร เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงจนครบกระบวนการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง โดยวัตถุประสงค์หลัก คือ

  • สร้างอาชีพใหม่ให้สมาชิกองค์กรและประชาชน สมาชิกชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
  • พัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน
  • สร้างชื่อเสียงและจุดขายให้แก่ชุมชน และเผยแพร่ในสื่ออย่างกว้างขวาง
  • องค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้บริหาร ได้สร้างโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

หากหน่วยงานใดสนใจ สามารถจัดจ้างทีมงานสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย เพื่อจัดอบรมให้หน่วยงานของท่าน

หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อได้ที่ 02 – 102-0376 ต่อ  101  คุณศิริภักตร์  และ  คุณสุดารัตน์  ต่อ  104