วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Training Solution

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ประกอบการ และผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจให้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ

ให้สามารถประกอบธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการได้จริง และตรงตามความต้องการ

โดยการจัดตั้งเป็นสถาบันสอนอาชีพและพัฒนาบุคลากรในชื่อ

• สถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวย : อบรมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาหาร เครื่องดื่มให้กับผู้ประกอบการ

และส่งเสริมการดำเนินการประกอบธุรกิจร้านอาหารทุกขั้นตอน